Stichting Publiekpresentatie Paleis Soestdijk

Stichting Publiekpresentatie Paleis Soestdijk
Op 25 juni 2018 is de Stichting Publiekpresentatie Paleis Soestdijk opgericht. Vervolgens zijn een honderdtal enthousiaste vrijwilligers begonnen met de ondersteuning van de publiekspresentatie van Paleis Soestdijk in de ruimste zin van het woord. De focus van de organisatie zal de komende jaren liggen op het professionaliseren en uitbreiden van de publiekspresentatie en het verder vormgeven van de stichting.

1. Doelstellingen
Het doel van de stichting is de publieksopenstelling van de monumenten en de historische gebouwen inclusief de monumentale tuinen en het bos als cultureel erfgoed op het Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De door de stichting ontvangen subsidies, donaties en legaten worden (na betaling van huur) direct besteed aan het verbeteren, onderhouden en exploiteren van de publiekspresentatie van Paleis Soestdijk. Het statutaire doel van de stichting: “De stichting heeft ten doel het ontwikkelen, in stand houden en exploiteren van Paleis Soestdijk als cultureel erfgoed en het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord”.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door:
a. Het waarborgen van de publieksopenstelling zoals hierboven is beschreven.
b. Het organiseren van en deelnemen aan informerende en geldwervende evenementen en projecten, in welke vorm dan ook;
c. Het financieel ondersteunen van rechtspersonen met een algemeen nut beogende doelstelling die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting;
d. Het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting.

2. Werkzaamheden
De stichting zal cultureel-maatschappelijke activiteiten ontplooien die bijdragen aan de publiekspresentatie van Paleis Soestdijk in de ruimste zin van het woord met als uitgangspunt openstelling van cultureel historisch erfgoed. Daarbij zal het paleis op reguliere tijden worden geopend voor het publiek en zullen o.a. rondleidingen en presentaties worden georganiseerd. Het paleis heeft een museale functie en kan door een breed publiek bezocht worden. Periodiek zullen in het paleis exposities worden gehouden. In de museumwinkel zullen verschillende producten betrekking hebbend op Paleis Soestdijk worden verkocht. Tevens zal onder nader door het bestuur te stellen voorwaarden de mogelijkheid worden geboden om de collectie goederen die in bruikleen ter beschikking zijn gesteld alsmede de eigen collectie met goederen met cultuurhistorische waarde en kunstvoorwerpen die in eigendom dan wel in beheer zijn verkregen, te tonen. Daarnaast zullen zalen worden verhuurd in combinatie met de mogelijkheid het paleis te bezichtigen. Buiten de reguliere openingstijden van het paleis zullen gezelschappen worden ontvangen die het paleis kunnen bezichtigen en specifieke ruimten voor bijeenkomsten kunnen gebruiken. In de periode 2018-2019 zullen de monumentale panden, inclusief het paleis zelf, zoveel als mogelijk voor het publiek toegankelijk moeten zijn respectievelijk toegankelijk gemaakt worden. Daarnaast zal in deze periode worden bezien welke publieksactiviteiten op het landgoed zullen worden georganiseerd in de periode 2020 -2022, de fase waarin de herbestemming van Paleis Soestdijk gerealiseerd zal gaan worden en het paleis mogelijk gehele of gedeeltelijk voor publiek gesloten zal zijn. Tevens zullen diverse activiteiten worden ontplooid om fondsen te werven (fondsen-wervingsactiviteiten).

3. verwerving van inkomsten
De stichting zal inkomsten verwerven door
a. exploitatie:
– de verkoop van toegangskaartjes tijdens reguliere openingstijden voor het paleis en de tuin alsmede de opbrengsten ter zake van het parkeren.
– het organiseren van rondleidingen aan groepen zowel tijdens als buiten reguliere openingstijden;
– zaalverhuur van ruimten in het paleis of andere monumentale gebouwen aan groepen die tevens de mogelijkheid hebben het paleis en/of andere      monumentale gebouwen te bezichtigen;
– het organiseren van exposities;
– verkopen in de museumwinkel.
b. subsidies
c. donaties
d. legaten

4. Organisatie
De stichting kent een bestuur bestaande uit drie bestuursleden. Allen werken op vrijwillige basis voor de stichting.

Bestuur:
Ronald Bax (voorzitter/penningmeester)
Fokko Faber (secretaris)
Vacature (voorzitter)

Een bestuurslid kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. Bestuursleden zijn slechts gezamenlijk bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen, op basis van een meerderheid van stemmen. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting. De eerste bestuursvergadering heeft op 20 juli 2018 plaatsgevonden.

5. Beloningsbeleid
De stichting heeft geen bezoldigde medewerkers (met uitzondering van onkostenvergoedingen). Iedereen die actief is voor de stichting, inclusief het bestuur, doet dit op vrijwillige basis.

6. Financieel
Stichting Publiekpresentatie Paleis Soestdijk zal het Paleis voor de toepassing van de publiekspresentatie een gebruiksrecht voor gebruik van het Paleis krijgen van de huidige eigenaar. Het paleis en het landgoed zijn in eigendom van MeyerBergman Erfgoed Made by Holland BV. Het Paleis wordt verhuurd aan MeyerBergman Erfgoed Made by Holland Exploitatie BV (hierna: ‘Exploitatie BV’), die de exploitatie verzorgt. Tegen betaling van een vergoeding verkrijgt de stichting het exclusieve gebruiksrecht om een gedeelte van het Paleis open te kunnen stellen aan het publiek. De Exploitatie BV vraagt hiervoor een redelijke vergoeding aan de stichting. Daarnaast zal Exploitatie BV de inrichting van het Paleis in gebruik geven aan de stichting ten behoeve van de publiekspresentatie.

De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit subsidies, donaties en legaten. Deze inkomsten zullen in eerste instantie besteed worden om de gebruiksvergoeding voor het Paleis te betalen. Er kunnen tevens donaties of legaten worden ontvangen die een specifiek oormerk met zich meedragen en ten doel hebben om ten goede te komen aan een investering in de verbeteringen of restauratie van het Paleis.

De beschikbare middelen na betaling van de gebruiksvergoeding en de specifieke geoormerkte donaties en legaten zullen worden besteed aan het verbeteren, onderhouden en exploiteren van de publiekspresentatie van Paleis Soestdijk. De stichting kan hiertoe bijdragen aan het onderhoud of de restauratie van het Paleis of in de kamers van het Paleis die zien op het museale gedeelte van het Paleis. Bijdragen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het restaureren van onderdelen van het Paleis en het voorzien van een bijpassende monumentale inrichting van specifieke kamers of delen van het Paleis om de publiekspresentatie van het Paleis te kunnen bevorderen. Bijdragen kunnen ook bestaan uit het door de stichting aankopen of laten vervaardigen van roerende zaken voor de museale inrichting van het Paleis. Er zal worden overeengekomen dat bijdragen (naar rato) worden terugbetaald door de eigenaar van het Paleis indien de gebruiksovereenkomst met de stichting onverhoopt wordt opgezegd binnen een bepaalde periode nadat de bijdrage is gedaan. Echter, deze terugbetalingsverplichting zal niet werken indien de eigenaar van het Paleis waarborgt dat het Paleis (en dus de bijdrage) voor algemeen nuttige doeleinden beschikbaar blijft. Meer concreet is dit bijvoorbeeld indien het Paleis en de museale inrichting opengesteld blijft voor een groter publiek.

De financiële prognose voor het 2e halfjaar 2018 is als bijlage opgenomen. Er is geen sprake van vermogensopbouw. Het vermogen wordt direct aangewend ten behoeve van de ondersteuning van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur draagt zorg voor het beheer van het vermogen. Daarbij worden zonodig diensten van derden ingehuurd. Begin 2019 zal het beleidsplan worden geactualiseerd en aangevuld met een financiële paragraaf.

Bijlage I: Algemene gegevens

Naam: Stichting Publiekspresentatie Paleis Soestdijk
Telefoonnummer: 035 541 28 41
E-mail: stichtingpubliekspresentatie@paleissoestdijk.nl
K.v.K. nummer: 71976108
RSIN/Fiscaal nummer: 858924559
Website adres:
Postadres: Amsterdamsestraatweg 1 te 3744 AA Baarn
Bezoekadres: Amsterdamsestraatweg 1 te 3744 AA Baarn

Bijlage II: Financiële prognose 2e halfjaar 2018

Begroting 2018 Stichting Publiekpresentatie Paleis Soestdijk

Scroll naar boven