Stichting 200 jaar Koninkrijk Paleis Soestdijk

Stichting 200 jaar Koninkrijk Paleis Soestdijk
Op 25 juni 2018 is de Stichting 200 jaar Koninkrijk Paleis Soestdijk opgericht. De focus van de organisatie zal de komende jaren liggen op het professionaliseren en uitbreiden van de publiekspresentatie van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden en het verder vormgeven van de stichting.

1. Doelstellingen
Het doel van de stichting is de ondersteuning van de publiekspresentatie van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, in het bijzonder de ondersteuning van de instandhouding van de monumenten en de historische gebouwen inclusief de monumentale tuinen en het bos als cultureel erfgoed op het Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De door de stichting ontvangen subsidies, donaties en legaten worden (na betaling van huur) direct besteed aan het verbeteren, onderhouden en exploiteren van de publiekspresentatie van Paleis Soestdijk.

Het statutaire doel van de stichting: “De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de publiekspresentatie van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, in het bijzonder het ondersteunen van de ontwikkeling, instandhouding en exploitatie van Paleis Soestdijk als cultureel erfgoed en het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord”.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door:
a. Het organiseren van en deelnemen aan informerende en geldwervende evenementen en projecten, in welke vorm dan ook;
b. Het financieel ondersteunen van rechtspersonen met een algemeen nut beogende doelstelling die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting;
c. Het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen, organisaties en instellingen die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting.

2. Werkzaamheden
De stichting zal cultureel-maatschappelijke activiteiten ontplooien die bijdragen aan de publiekpresentatie van Paleis Soestdijk in de ruimste zin van het woord. Er zullen diverse activiteiten worden ontplooid om fondsen te werven (fondsen-wervingsactiviteiten).

3. verwerving van inkomsten
De stichting zal inkomsten verwerven door
a. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat alle erfstellingen zullen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
b. subsidies en donaties; en
c. andere verkrijgingen en baten.

4. Organisatie
De stichting kent een bestuur bestaande uit drie bestuursleden.  Allen werken op vrijwillige basis voor de stichting.

Bestuur:
Arthur Fortmann (voorzitter)
Ronald Bax (penningmeester)
Fokko Faber (secretaris)

Een bestuurslid kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting. Bestuursleden zijn slechts gezamenlijk bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen, op basis van een meerderheid van stemmen. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting. De eerste bestuursvergadering heeft op 20 juli 2018 plaatsgevonden.

5. Beloningsbeleid
De stichting heeft geen bezoldigde medewerkers (met uitzondering van onkostenvergoedingen). Iedereen die actief is voor de stichting, inclusief het bestuur, doet dit op vrijwillige basis.

6. Financieel
De beschikbare middelen en de specifieke geoormerkte donaties en legaten zullen worden besteed aan de ondersteuning van het verbeteren, onderhouden en exploiteren van Paleis Soestdijk. De stichting kan hiertoe bijdragen aan het onderhoud of de restauratie van het Paleis of in de kamers van het Paleis die zien op het museale gedeelte van het Paleis. Bijdragen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het restaureren van onderdelen van het Paleis en het voorzien van een bijpassende monumentale inrichting van specifieke kamers of delen van het. Bijdragen kunnen ook bestaan uit het door de stichting aankopen of laten vervaardigen van roerende zaken voor de museale inrichting van het Paleis. Er zal worden overeengekomen dat bijdragen (naar rato) worden terugbetaald door de eigenaar van het Paleis indien de gebruiksovereenkomst met de stichting wordt opgezegd binnen een bepaalde periode nadat de bijdrage is gedaan. Echter, deze terugbetalingsverplichting zal niet werken indien de eigenaar van het Paleis waarborgt dat het Paleis (en dus de bijdrage) voor algemeen nuttige doeleinden beschikbaar blijft. Meer concreet is dit bijvoorbeeld indien het Paleis en de museale inrichting opengesteld blijft voor een groter publiek.

De financiële prognose voor het 2e halfjaar 2018 is als bijlage opgenomen Er is geen sprake van vermogensopbouw. Het vermogen wordt direct aangewend ten behoeve van de ondersteuning van de doelstellingen van de stichting. Het bestuur draagt zorg voor het beheer van het vermogen. Daarbij worden zonodig diensten van derden ingehuurd. Begin 2019 zal het beleidsplan worden geactualiseerd en aangevuld met een financiële paragraaf.

 

Bijlage I: Algemene gegevens
Naam: Stichting 200 jaar Koninkrijk Paleis Soestdijk
Telefoonnummer: 035 541 28 41
E-mail: stichting200jaarkoninkrijk@paleissoestdijk.nl
K.v.K. nummer: 71975896
RSIN/Fiscaal nummer: 8589244432
Website adres:
Postadres: Amsterdamsestraatweg 1 te 3744 AA Baarn
Bezoekadres: Amsterdamsestraatweg 1 te 3744 AA Baarn

Bijlage II: Financiële prognose 2e halfjaar 2018

Begroting 2018 Stichting 200 jaar Koninkrijk Paleis Soestdijk

Scroll naar boven