Oplossing voor tekort Paleis Soestdijk

Persbericht
De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep hebben overeenstemming bereikt over de oplossing van het tekort in het bedrag dat nodig is om de restauratie- en herstelplannen voor Paleis Soestdijk te financieren. We zijn blij dat door deze afspraken het beoogde concept Made By Holland kan worden gerealiseerd waardoor dit unieke erfgoed voor de generaties na ons behouden blijft.

Begin 2020 hebben de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Baarn een onafhankelijk en extern deskundige in de persoon van de heer W. de Jong aangetrokken, om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor het tekort dat was ontstaan toen bleek dat een deel van de woningbouw op 6,1 hectare niet mogelijk was. Na een periode van intensieve gesprekken onder leiding van de heer De Jong, zijn de partijen dan ook tevreden dat zij in gezamenlijkheid een oplossing hebben gevonden.

De oplossing voor het ontstane tekort bevat een aantal elementen:

  • Als gevolg van oude boskernen aan de oostzijde van het marechausseeterrein en de boterberg op het terrein zelf, kan een deel van het marechausseeterrein niet efficiënt bebouwd worden. Hiervoor is compensatie gevonden ten noorden van het terrein, waarbij aansluiting is gezocht bij de bestaande landschapsstructuren. Het plangebied bestaat nu uit 3,8 hectare, waarvan 2,8 ha uitgeefbaar. Van deze 2,8 hectare worden maximaal 1,2 hectare bebouwd met tien appartementengebouwen en minimaal 1,6 ha wordt of blijft ingericht als natuur. Het bebouwde deel is inclusief de ruimte die nodig is voor een toerit, berging en parkeerplaatsen voor bezoekers. De openbare ruimte bestaat voor ca 1 ha uit wegen, bermen en bomenlanen. De bermen en bomenlanen worden zoveel als mogelijk als natuur ingericht.
  • Om het geoptimaliseerde plan mogelijk te maken is een beperkte afwijking op het natuurbeleid van de provincie Utrecht noodzakelijk, voor een gebied ter grootte van maximaal 1,0 hectare. Gezien de grote cultuurhistorische waarde van het landgoed en Paleis Soestdijk en het belang deze parel te behouden is de provincie Utrecht bereid hier aan mee te werken.
  • MeyerBergman Erfgoed Groep heeft binnen het aangepaste plangebied het woningbouwprogramma verlaagd en het ontwerp geoptimaliseerd naar appartementen. Bovendien neemt MBE de vastgoedontwikkeling op het Alexanderkwartier in eigen beheer en bezuinigt op een deel van de uitgaven. Deze maatregelen verkleinen het tekort met circa € 5,5 miljoen.
  • Door slim samen te werken op de benodigde mobiliteitsmaatregelen en deze bijvoorbeeld te combineren met aanpassingen die de provincie reeds voornemens was, draagt de provincie voor circa € 1,5 miljoen bij aan de kosten voor mobiliteitsmaatregelen.
  • Het tekort kan verder worden teruggebracht doordat er een aantal bestaande provinciale en interprovinciale subsidieregelingen zijn met ruimere mogelijkheden dan eerder voorzien. Als deze subsidies worden toegekend bedraagt dit circa € 1,4 miljoen.
  • MeyerBergman Erfgoed Groep heeft aangegeven veel waarde te hechten aan het behoud van het paleis als cultureel erfgoed en is in dat verband bereid het uiteindelijk resterende tekort, te weten € 4,6 miljoen, als risico in de ontwikkeling te accepteren.
  • Om het risico van dit resterende tekort te verkleinen, zeggen de overheden (Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Utrecht en de Gemeente Baarn), hun steun toe voor de oprichting van een ondersteuningsgroep die MeyerBergman Erfgoed helpt bij het stroomlijnen van verdere (Europese) subsidieaanvragen.

Door bovenstaande afspraken wordt voldaan aan de motie van de gemeenteraad en is het mogelijk het voorontwerp bestemmingsplan, naar alle waarschijnlijkheid, in juni 2020 in de gemeenteraad van Baarn te laten behandelen. Het voorontwerp bestemmingsplan zal helderheid verschaffen over welke bestemmingen en functies op welke locatie worden gepland. Op welke wijze het voorontwerp bestemmingsplan in de gemeenteraad behandeld gaat worden, is mede afhankelijk van de maatregelen rondom het corona-virus.

Alle partijen zijn tevreden over de uitkomsten van de gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd. Het resultaat van alle inspanningen is dat er weer een belangrijke gezamenlijke stap is gezet in de herontwikkeling van het landgoed, waarbij we natuurwaarden beschermen. Met als gezamenlijk doel, het restaureren en voor de toekomst bewaren van landgoed Paleis Soestdijk.

Gemeente Baarn
Provincie Utrecht
MeyerBergman Erfgoed Groep
Rijksvastgoedbedrijf

Scroll naar boven