Ontwerp Bestemmingsplan naar de gemeenteraad

Het College van B&W heeft op 15 juli jl. het uitgewerkte en op onderdelen aangepaste Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) voorgelegd aan de raad. Het is een belangrijke volgende stap in de herbestemming van Paleis Soestdijk. Precies een jaar geleden (op 15 juli 2020) stemde de gemeenteraad met 17 stemmen voor en 2 tegen in met het ter inzage leggen van het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP).

Naar aanleiding van het VOBP zijn er verschillende moties en amendementen ingebracht en aangenomen. Daarnaast zijn circa 50 inspraakreacties ingediend. En gelijktijdig werd en wordt ook buiten de raadszaal uitvoerig gesproken over de toekomst van het Landgoed Paleis Soestdijk en de wijze waarop onze ambities in een bestemmingsplan zouden moeten worden vastgelegd. Met al die inbreng zijn we aan de slag gegaan en op onderdelen hebben we onze plannen stevig aangepast. Het hele Ontwerp Bestemmingsplan vindt u terug op de website van de Gemeente Baarn.

De belangrijkste wijzigingen van het plan zijn:

Alexanderkwartier
Om recht te doen aan de signalen uit de samenleving en de petitie zijn we op zoek gegaan naar een compacter plan met minder impact op de natuur mogelijk was. Een van de grootste veranderingen in het plan dat nu voorligt is dan ook de woningbouw op het voormalige kazerneterrein.

In het OBP is een compacter woningbouwplan voor het Alexanderkwartier opgenomen waarbij de natuur zoveel mogelijk wordt ontzien en de impact op het Borrebos en de NNN tot een minimum wordt beperkt. Het nieuwe Compacte Plan gaat uit van de contouren van de bestaande bebouwing op het marechausseeterrein. Om binnen het voormalig marechausseeterrein de Boterberg met een hoge cultuurhistorische waarde te ontzien is het aankoop van ongeveer 0,5 ha Borrebos nodig. Hiervan wordt circa 0,3 ha gekapt. Het totale plangebied in het Compacte plan is circa een kwart kleiner geworden dan daarvoor.

Verkeerstromen
De Provincie Utrecht heeft gekozen voor een gelijkvloerse oversteek ter hoogte van de Parade (inclusief zebrapad die het Baarnse Bos verbindt met het Landgoed) en één kruispunt bij het Alexanderkwartier. De keuze voor deze verkeersoplossing betekent een minimale impact op de natuur en cultuurhistorie op zowel het Landgoed als in het Baarnse Bos. De hoofdentree van Paleis Soestdijk | MadeByHolland en de hoofdparkeerplaats zijn bovendien verplaatst van de Parade naar paleiszijde. Dit betekent aanzienlijk minder oversteekbewegingen en komt de doorstroom ten goede.

Met de inzet op OV in combinatie met voldoende parkeergelegenheid (hoofdzakelijk op eigen terrein) wordt ook de parkeerdruk in de omgeving en de kans op overlast weggenomen.

Tot slot was in het oorspronkelijke plan niet meer voorzien in het bestaande ruiterpad. Op dit onderwerp waren 15 zienswijzen ingediend. Met de aanpassing van het woningbouwplan blijft het ruiterpad behouden.

Parkeren
Wij hebben de parkeercapaciteit verhoogd en daarmee nu maximaal 1.010 parkeerplaatsen ter beschikking op eigen terrein. Dit aantal is ruim voldoende voor onze reguliere openstelling. Aanvullend zijn er circa 600 extra parkeerplaatsen op terreinen in de omgeving beschikbaar. Door vooraf parkeerkaarten middels combitickets te verkopen kunnen wij de toestroom van auto’s maximaal reguleren. Wij denken hiermee ruimschoots aan de parkeerbehoefte te voldoen zonder overlast voor de omgeving. Ook wordt de Praamgracht hiermee ontzien.

Evenementen
Als antwoord op de zorg voor de grootschaligheid van de evenementen en de wens voor een strikter evenementenbeleid hebben wij het kader voor evenementen vastgesteld op maximaal 5.000 bezoekers en een maximum van 40 dagen, waarvan 12 ‘geluiddragend’. Naast enkele grote evenementen met veel bezoekers en geluid zullen de meeste activiteiten kleinschalig zijn met niet of nauwelijks geluid. Ook hanteren we strikte regels om de natuur zo min mogelijk te verstoren.

Natuur
Er is een uitvoerig het Natuurbeheer- en inrichtingsplan opgesteld. Op basis van dit plan en de Wet Natuurbescherming zullen wij het landgoed beheren en de natuur verbeteren. Ook zullen wij faunapassages aanleggen en hanteren we strikte regels rondom evenementen om de natuur zo min mogelijk te verstoren.

Samenwerking met lokale ondernemers
In lijn met de motie over lokale betrokkenheid voor ondernemers uit Baarn en Soest heeft Paleis Soestdijk een businessclub opgericht in samenwerking met het Platform Ondernemend Baarn en de Soester Zakenkring. De businessclub heeft tot doel lokale ondernemers, startups en ZZP’ers waar mogelijk te betrekken bij de herontwikkeling en toekomstige exploitatie van Soestdijk.

Hier kunt u op de plattegrond zien waar precies de belangrijkste punten op het landgoed zich bevinden.

plattegrond met toelichting per onderdeel

Wij denken hiermee een passend antwoord te geven op het advies van de klankbordgroepen, de moties, amendementen en zienswijzen op het VOBP. Het OBP zal in september door de gemeenteraad worden behandeld. Als alles goed verloopt wordt naar verwachting in februari 2022 het definitieve bestemmingplan voorgelegd.

Met een goedgekeurd bestemmingsplan kunnen wij met volle kracht verder werken aan de transitie van Paleis Soestdijk: het paleis en landgoed restaureren en onder de vlag van MadeByHolland dit te herontwikkelen tot een podium voor innoverend en ondernemend Nederland. Om een plek te creëren waar alle Nederlanders welkom zijn. En om dat te doen met respect voor de geschiedenis, natuur en de omgeving.

Scroll naar boven