FAQ – Natuur

Wat doet Paleis Soestdijk allemaal voor de natuur?

In de ontwikkeling van de plannen is waar mogelijk rekening gehouden met de natuur. Vanwege zorgen vanuit de omgeving op het gebied van natuur zijn in 2021 de plannen op onderdelen stevig aangepast. Het heeft geleid tot een plan dat qua opzet compacter en bescheidener is geworden.

Op het gebeid van natuur gebeurt o.a. het volgende:

 • Natuurbeheer- en inrichtingsplan: er is een natuurbeheer- en inrichtingsplan geformuleerd die  uitvoerig ingaat op hoe wij een kwaliteitsverbetering en de compensatie van de natuur gaan aanpakken.
 • Aangepast woningbouwplan Alexanderkwartier: Het woningbouwplan is in 2021 aangepast waarbij de natuur zoveel mogelijk wordt ontzien en de impact op het Borrebos en de NNN tot een minimum wordt beperkt.
 • Rustzone: De landgoed is opgedeeld in 3 zones, waarbij het grootse deel geldt als rustzone. Hier morgen geen mensen komen en geen evenementen plaatsvinden.
 • Evenementen :
  • Evenementen vinden mogen alleen plaatsvinden in een zeer beperk gebied. Hiervoor gelden daarnaast regels op het gebied van flora en fauna (Wet natuurbescherming). Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met paar- en broedseizoenen en regels ten aanzien van lichtuitstraling en geluid vanwege soorten zoals vleermuizen.
  • Het maximum aantal bezoekers per evenementdag gehalveerd van  10.000 naar maximaal 5.000.
  • Het eerder voorgestelde Amfitheater is komen te vervallen omdat de programmering te veel verstoring van de natuur teweeg zou brengen. Ook de Oranjerie slechts marginaal vergroot om daarmee aantasting van de natuur te vermijden.
 • Verkeersaanpassingen: er worden zogeheten faunapassages onder de Amsterdamsestraatweg aangelegd die de verbinding van het Landgoed Paleis Soestdijk en het Baarnse Bos verbeteren voor kleinere diersoorten. Ook krijgt de Moestuin de bestemming ‘natuur’.
 • Vergroten NNN: de boomgaard en kwekerij van Paleis Soestdijk (Plus nieuwe grond aankoop van 0,5 Ha) wordt toegevoegd aan het Natuurwerk Nederland. Het wordt daarmee een belangrijk onderkomen voor allerlei dieren en draagt dus bij aan de biodiversiteit op het landgoed.
 • Samenwerking natuurorganisaties: in samenwerking met IVN Nederland wordt de (biologische) moestuin beheerd en ingericht voor het verbouwen van lokaal duurzaam voedsel, natuurbeleving en educatie.

Overzicht maatregelen natuur:

1.Behouden bestaande natuur
a.Natuurbeheerplan
b.Restricties aan bouwen en evenementen (m2; tijden; perioden; geluid en verlichting)
c.Niet vergunning vrij bouwen
2.Verbeteren bestaande natuurwaarden
a.Herinrichting met inheemse soorten
b.Meer ruimte voor biodiversiteit (beredeneerde kap, ruimte nieuwe, diverse aangroei)
c.Treffen van maatregelen t.b.v. aandachtsoorten (zoals nestkasten, kunsthorsten e.d.)
d.Verbeteren watersysteem (uitbaggeren sloten/greppels; verbeteren natuurkwaliteit poelen)
e.Verminderen begrazingsdruk
3.Creëren nieuwe natuur(verbindingen)
a.Vergroten natuurbestemming (moestuin bij praamgracht)
b.Nieuwe bosaanplant (lanen)
c.Dier toegankelijke hekwerken
d.Faunapassages
4.Natuur inclusieve maatregelen
a.Groene daken
b.Nestkasten/broeihopen
c.Waterinfiltratiesysteem
d.Natuurlijke afscheidingen
e.Permeabele verharding
f.Diervriendelijke buitenverlichting
Scroll naar boven