Algemene voorwaarden

Inleiding
Paleis Soestdijk zal al het mogelijke doen om het bezoek aan de tuin en de door Paleis Soestdijk georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Paleis Soestdijk zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities
Artikel 1.1 Onder Paleis Soestdijk wordt verstaan de organisatie die het Paleis en Park beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, beveiligingsmedewerkers en overige functionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2 Onder ‘het Paleis en Park’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Paleis Soestdijk valt.

Artikel 1.3 Onder bezoeker wordt verstaan eenieder die op enigerlei wijze, al dan niet (in)direct met het Paleis Soestdijk een overeenkomst sluit met als doel het Paleis en Park te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Paleis Soestdijk wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4 Onder functionaris wordt verstaan eenieder die het beveiligings/bewakingsuniform van Paleis Soestdijk draagt en iedereen die het Paleis Soestdijk-personeelspasje met naamsvermelding bij zich draagt.

Artikel 1.5 Deze Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Paleis Soestdijk en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, catering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen
Artikel 2.1 Alle door Paleis Soestdijk gedane prijsopgaven, mededelingen en anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. Paleis Soestdijk aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door Paleis Soestdijk zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het Paleis en Park aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Paleis Soestdijk is verspreid. Paleis Soestdijk is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2 De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig herkenbare functionaris. Een bezoeker die het Paleis en Park eenmaal heeft verlaten wordt geen tweede keer op het zelfde toegangsbewijs meer toegelaten.

Artikel 2.3 De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het Paleis en Park betreedt.

Artikel 2.4 Paleis Soestdijk restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het Paleis en Park voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het Paleis en Park geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Artikel 2.5 De kassa’s sluiten 45 minuten voor sluiting van het Paleis en Park; vanaf dat moment worden géén bezoekers meer toegelaten.

Artikel 2.6 De potentiële bezoeker wordt de toegang tot het Paleis en Park ontzegd wanneer blijkt dat:

 • het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen via Paleis Soestdijk of een daartoe door Paleis Soestdijk bevoegd verklaarde instantie;
 • de bezoeker klaarblijkelijk onder invloed van alcoholhoudende drank, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen verkeert;
 • de bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
 • de bezoeker klaarblijkelijk weigert zich te conformeren aan de door Paleis Soestdijk gestelde richtlijnen, instructies, huisregels of omgangsvormen;
 • de bezoeker met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het Paleis en Park wenst te betreden;
 • de bezoeker in het bezit is van wettelijk verboden of gevaarlijke goederen, materialen of voorwerpen zoals vuurwerk, glazen, blikjes, spandoeken met, naar de mening van het beveiligingspersoneel van Paleis Soestdijk, discriminerende of provocerende teksten, kettingen, vuur-, slag-, steek- of stootwapens dan wel andere voorwerpen die als wapens kunnen worden aangewend om de orde te verstoren of de veiligheid van gebouwen en collecties in gevaar te brengen.

Verblijf in het Paleis en Park
Artikel 3.1 Gedurende het verblijf in het Paleis en Park dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het Paleis en Park worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten. In laatstbedoeld geval kan de bezoeker, indien reeds aanwezig, door de functionaris uit het Paleis en Park worden verwijderd en/of worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van betrokkene zijn geldigheid verliest.

Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het Paleis en Park:

 • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
  andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren en/of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren en/of op de grond te zitten;
 • (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden of SoHo-honden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
 • te roken;
 • etenswaren en consumpties mee te nemen in het Paleis en Park;
 • gebruik te maken van privé-vervoermiddelen met uitzondering van kinderwagens en buggy’s, rolstoelen, looprekken en andere algemeen aanvaarde hulpmiddelen;
 • de aanwezige inventaris, tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat de genoemde niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de genoemde zaken niet aanraken;
 • drank/vloeistoffen mee te nemen in glas/blik of andere verpakkingsmiddelen;
 • rondleidingen in het Paleis te geven.

Artikel 3.4 Het is verboden , anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie of de afdeling PR & marketing van Paleis Soestdijk, voor commerciële doeleinden foto-, video- en filmopnamen te maken binnen het Paleis en Park.

Klachten en reclamering
Artikel 4.1 Paleis Soestdijk zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het Paleis en Park of de door Paleis Soestdijk georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het Paleis en Park en/of door Paleis Soestdijk georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Paleis Soestdijk het publiek over hinderveroorzakende omstandigheden op het Paleis en Park zoals onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op
schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2 Reclames zijn niet mogelijk m.b.t. de volgende, niet door Paleis Soestdijk te vermijden, klachten en omstandigheden en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door Paleis Soestdijk aan de bezoeker:

 • klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Paleis Soestdijk;
 • klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het Paleis en Park, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door hinderveroorzakende omstandigheden zoals genoemd in artikel 4.1, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes, betrekking hebben op overlast veroorzaakt uit gebruik van technische apparatuur (grasmaaimachines, bladblazers, portofoons e.d.) door medewerker bij de uitoefening van hun werk;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Paleis en Park;
 • klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest.

Artikel 4.3 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Paleis Soestdijk en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Paleis Soestdijk te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4 Paleis Soestdijk onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Aansprakelijkheid
Artikel 5.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door Paleis Soestdijk en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Paleis Soestdijk nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of
grove schuld van Paleis Soestdijk en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2 Behoudens opzet van Paleis Soestdijk en/of zijn medewerkers is Paleis Soestdijk nimmer aansprakelijk voor enige schade van een bezoeker ontstaan gedurende en/of in het kader van het bezoek van het Paleis en Park.

Artikel 5.3 In geen enkel geval is Paleis Soestdijk gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:

 • de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is;
 • het door de verzekeraar van Paleis Soestdijk aan Paleis Soestdijk ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
 • de ter zake van de schade van een derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4 Indien Paleis Soestdijk goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat Paleis Soestdijk daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Paleis Soestdijk nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Paleis Soestdijk opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Paleis Soestdijk.

Deze bepaling is eveneens van kracht voor ter bewaring achtergelaten goederen in de garderobe. Het daar werkzame personeel is niet aansprakelijk voor schade aan of eventuele diefstallen van of uit kleding, tassen of andere goederen die zijn achtergelaten.

Artikel 5.5 De totale aansprakelijkheid van Paleis Soestdijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Overmacht
Artikel 6.1 Als overmacht voor Paleis Soestdijk, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Paleis Soestdijk niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Paleis Soestdijk zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2 Onder de in lid 2 genoemde omstandigheid wordt mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Paleis Soestdijk gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.

Gevonden voorwerpen
Artikel 7.1 Door de bezoeker in het Paleis en Park gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de suppoosten c.q. het kassagebouw van het Paleis en Park. Aldaar ontvangt men van een der leidinggevenden van de afdeling beveiliging een bewijs van ontvangst voor het afgegeven gevonden goed.

Artikel 7.2 Paleis Soestdijk zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en weer in het bezit te stellen van het gevonden goed. Gevonden paspoorten en rijbewijzen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven worden aan politie Baarn. Alle gevonden voorwerpen zullen door bewaking/beveiliging de eerst volgende werkdag worden ingeleverd bij het directie secretariaat.

Artikel 7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk
te legitimeren.

Toepasselijk recht
Artikel 8.1 Op deze bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Paleis Soestdijk is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Paleis Soestdijk voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is.

Deze algemene bezoekersvoorwaarden van Paleis Soestdijk zijn vastgesteld door de Stichting Publiekspresentatie Paleis Soestdijk op 8 november 2018.

Scroll naar boven