Actueel

Hier vindt u de belangrijkste berichten, documenten en achtergrondinformatie met betrekking tot de besluitvorming over de herbestemming en herontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk.

4 september t/m 15 oktober
Voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk bij de gemeente Baarn ter inzage.

15 juli 2020
Gemeenteraad Baarn stemt in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan. Lees hier het persbericht van de Gemeente en hier het persbericht van Paleis Soestdijk.

Juli 2020 
In juli behandelt de Baarnse gemeenteraad het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk. De vergaderingen op 1, 2, 8 en 15 juli zijn om 20 uur live te volgen via de website van de gemeente Baarn en via RTV Baarn.

1 juli 2020
Brief van Paleis Soestdijk: Reactie eindadvies Klankbordgroepen.

Juni 2020
Ter begeleiding van het Voorontwerp Bestemmingsplan, heeft Paleis Soestdijk deze brief aan de Gemeenteraad gestuurd.

30 april 2020
Raadsinformatiebrief: Overeenstemming oplossing tekort Paleis Soestdijk

April 2020 – Voorontwerp bestemmingsplan
De behandeling van het voorontwerp bestemmingsplan door de gemeenteraad is uitgesteld. Zodra het gereed is, vindt u hier een link.

Januari 2020 – Advies klankbordgroepen
Een half jaar spreken klankbordgroepen aan de hand van allerhande onderzoeken en documenten, over de toekomst van het paleis. Het resultaat is een visie op hoofdlijnen van de klankbordgroepen. In dit document vindt u eveneens de reactie van het College op de visie.

In overleg met de klankbordgroepen vindt u hier ook de brief met onze reactie op de visie. Naar verwachting volgt het eindadvies van de klankbordgroepen zodra het voorontwerp bestemmingsplan gereed is.

Oktober 2019 – Beperkt woningbouw door bosgroeiplaats
De provincie laat weten geen ontheffing te verlenen voor de bouw van woningen in het Paardenbos, het bos rondom de Marechaussee kazerne. Hiermee vervalt 3,2 ha van de totale 6,1 ha afgesproken te bebouwen grond voor woningbouw.

In aanloop naar het voorontwerp bestemmingsplan wordt met alle betrokken overheden gezocht naar een oplossing om het financiële tekort dat op deze wijze ontstaat, te compenseren.

2019 – Start voorontwerp bestemmingsplan
De gemeente start met het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan. Inwoners en organisaties worden gevraagd hierover mee te denken in klankbordgroepen. De voortgang vindt u bij de gemeente Baarn.

2018-2019 – Ruimtelijk kader
Na de aankoop van het paleis werken we het plan uit in een Ruimtelijk Kader (5 maart 2019). Het kader bevat de hoofdlijnen van het plan en is een voorbereiding op het (voorontwerp)bestemmingsplan. Om tot het Ruimtelijk Kader te komen is gesproken met inwoners, ondernemersverenigingen, belangenbehartigers, overheden en maatschappelijk partijen.

Resultaat participatie
In april 2019 wordt het Ruimtelijk Kader door het College goedgekeurd en ter beoordeling aan de raad voorgelegd. De gemeenteraad vervangt het door twee moties over woningbouw en onderzoeken en een integrale gebiedsvisie.

2015-2017 – Tender verkoop
Het rijk start een openbare inschrijving voor de verkoop van Paleis Soestdijk. MeyerBergman Erfgoed Groep dient, in fases, haar plan in wat uiteindelijk resulteert in een uitgewerkt projectplan met business case, het zogenaamde bidboek.  In het voorjaar van 2017 doen de 3 overgebleven, winnende partijen een biedingsvoorstel. MeyerBergman Erfgoed Groep doet het hoogste bod. Eind 2017 worden we formeel eigenaar van het paleis.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Facebook of Instagram of schrijf u hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Scroll naar boven